Zgody wodnoprawne

Zgody wodnoprawne

Zgody wodnoprawne

Doradzamy i świadczymy pełną obsługę w ramach uzyskiwania decyzji administracyjnych z zakresu wynikającego z nowej ustawy Prawo Wodne:

Pozwolenia wodnoprawne są wymagane wówczas, gdy istnieje potrzeba:

 • korzystania z usług wodnych m. in. poboru wód podziemnych lub powierzchniowych, piętrzenia, magazynowania lub retencjonowania wód, uzdatniania oraz dystrybucji wód, odbioru i oczyszczania ścieków oraz ich wprowadzania do wód, ziemi i urządzeń wodnych, 
 • szczególnego korzystania z wód m. in. energetyczne korzystanie z wód, odwadnianie i nawadnianie gruntów i upraw, użytkowanie wody znajdującej się w stawach i wodach,
 • wykonania urządzeń wodnych m. in. takich jak: budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, kanały i rowy, sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących, stawy, obiekty energetyki wodnej, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, mury oporowe, bulwary czy urządzenia do chowu i połowu ryb.
 • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • rekultywacji wód powierzchniowych i wód podziemnych,
 • wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków),
 • prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
 • prowadzenia przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Zgłoszenia wodnoprawne: Nie wszystkie inwestycje wymagają pozwolenia wodnoprawnego. Nowelizacja Prawa wodnego wprowadziła możliwość wykonywania niektórych obiektów oraz robót na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego. Takie prace to m. in.:

 • wykonanie pomostu o szerokości do 3m i długości całkowitej 25m,postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe i usługowe,
 • prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne, napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
 • wykonanie kąpieliska lub miejsca do okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego,
 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych lub odprowadzanie z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych,
 • wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi i roztopowymi lub wodami gruntowymi do 1000m2 i głębokości do 3m od naturalnej powierzchni terenu od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem,
 • przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m,
 • przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach,
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.

Należy pamiętać jednak, że zgłoszenie wodnoprawne nie zastępuje zgłoszenia określanego w przepisach Prawa Budowlanego ani pozwolenia na budowę i musi zostać przyjęte przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.

Ocena wodnoprawna:  to decyzja administracyjna, odrębna od pozwolenia wodnoprawnego, której uzyskanie wymagane jest przed przystąpieniem do niektórych inwestycji oddziałujących na środowisko wodne. Ocena zostanie wydana, jeżeli dane przedsięwzięcie w ogóle nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych lub gdy wpływ ten jest korzystny. Jeśli oddziaływanie to jest niekorzystne, wówczas decyzja może być wydana jedynie po spełnieniu przez wnioskodawcę szczególnych warunków.

Inwestycje wymagające oceny wodnoprawnej:

 • korzystanie z niektórych usług wodnych,
 • długotrwałe obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • piętrzenie wody podziemnej,
 • rekultywacja wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • regulacja wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych,
 • zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód,
 • roboty i obiekty budowlane mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
 • wszelkie działania dotyczące ingerencji w roślinność występującą w śródlądowych wodach powierzchniowych.

Zwolnienia z zakazów: asystujemy w procedurze wypełniania wniosków celem zwolnienia z zakazów w szczególnych przypadkach. O zwolnienie z zakazów można ubiegać się w kwestii:

 • Zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią - Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu związanych m.in. z gromadzeniem i magazynowaniem odpadów na tych terenach.

 • Zwolnienia od zakazów związanych z wprowadzeniem ścieków do wód i ziemi - Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód.

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie, przedstawimy ofertę
napisz do nas lub zadzwoń +48 507 348 155