Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zasady ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest KOMES Sp. z o.o., KOMES WATER Sp. z o.o. i KOMES Piotr Harnatkiewicz z siedzibą przy ul. Na Grobli 34, 50-421 Wrocław.

Przetwarzanie danych osobowych jest związane z korzystaniem przez Państwa z naszej witryny internetowej oraz podczas współpracy biznesowej z naszą firmą. Poniżej przedstawiamy kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel oraz podstawę prawną ich przechowywania:

 • podczas korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej możemy przetwarzać Państwa następujące dane osobowe: dane osobowe aktywnie i dobrowolnie przekazywane przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. podczas kontaktowania się z nami w sprawie zapytań, rejestracji na szkolenia, zgłoszeń problemów), w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres firmy, NIP firmy)

 • podczas współpracy biznesowej z naszą firmą możemy przetwarzać następujące kategorie danych: dane kontaktowe: jak imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail; a także dodatkowe niezbędne informacje, które muszą być przetwarzane w ramach współpracy z firmą KOMES Sp. z o.o., KOMES WATER Sp. z o.o. i KOMES Piotr Harnatkiewicz przy realizacji projektów lub umów albo dostarczone przez Państwa dobrowolnie, jak dane osobowe dotyczące złożonych zamówień, dokonanych płatności, i kluczowych etapów projektu,

 • na naszej stronie internetowej używamy plików cookies.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celu wykonywania usług w ramach oferty naszej firmy,

 • w celu komunikowania się z Państwem w sprawie usług i produktów oferowanych przez KOMES Sp. z o.o., KOMES WATER Sp. z o.o. i KOMES Piotr Harnatkiewicz, np. poprzez odpowiadanie na zapytania lub zgłoszenia albo dostarczanie Państwu technicznych informacji o produktach i usługach,

 • w celu planowania i realizacji współpracy (stosunków umownych) z Państwem np. poprzez realizację transakcji i zamówień na produkty lub usługi, przetwarzanie płatności, wykonywanie czynności księgowych, audytowych, rozliczeniowych i windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, pomoc w organizowaniu napraw i zapewnianie usług wsparcia,

 • w celu przesyłania wiadomości e-mail, obsługi i przeprowadzania kampanii marketingowych (wysyłka broszur informacyjnych) - tylko w przypadku, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę,

 • w celu utrzymywania i ochrony bezpieczeństwa naszych produktów, usług i witryny internetowej, zapobiegania i wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych, ustanowienia, utrzymania lub obrony roszczenia prawnego,

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia powyższych celów. O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest spełnienie następujących przesłanek:

 • udzielenie przez Państwa wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);

 • przetwarzanie jest również niezbędne do skutecznej realizacji współpracy lub zarządzania naszą współpracą biznesową z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Przekazujemy Państwa dane osobowe zewnętrznym podmiotom lub dostawcom usług w takim zakresie, jakim jest to konieczne do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda:

 • dostawcom usług w zakresie hostingu lub/i utrzymania systemów informatycznych, którzy działają wyłącznie na polecenie naszej firmy i są zobowiązani umownie do działania w sposób zgodny z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych,

 • innym dostawcom usług, dostawcą narzędzi i rozwiązań oprogramowania, którzy wspierają nas w świadczeniu naszych usług i operowaniu na naszych zamówieniach (w tym dostawcom narzędzi marketingowych, firmom marketingowym, dostawcom usług komunikacyjnych i centrom telefonicznym),

 • stronom trzecim, które pomagają nam wywiązać się z naszych zobowiązań wobec Państwa (np. dostawcom usług kurierskich dostarczającym zamówienia złożone w naszej firmie, bankom zajmującym się przetwarzaniem płatności),

 • zgodnie z wymogami prawnymi także sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub przedstawicielom prawnym, firmom ubezpieczeniowym, w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Okres przechowywania danych

O ile przy uzyskiwaniu danych osobowych od Państwa nie wskazano inaczej, usuwamy dane osobowe, jeśli przechowywanie tych danych nie jest już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub przetworzone oraz jeśli żaden ustawowy obowiązek przechowywania danych na mocy obowiązującego prawa (jak prawo podatkowe lub handlowe) nie wymaga od nas dalszego przechowywania danych osobowych.

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych może Państwu przysługiwać – pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań prawnych – prawo do:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,

 • prawo sprostowania swoich danych (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne),

 • usunięcia (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez KOMES Sp. z o.o., KOMES WATER Sp. z o.o. i KOMES Piotr Harnatkiewicz),

 • ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane są nieprawidłowe możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych),

 • prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (tych danych których KOMES Sp. z o.o., KOMES WATER Sp. z o.o. i KOMES Piotr Harnatkiewicz nie będzie potrzebowało w celu kontroli przez organy publiczne),

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody art. 6 ust 1 pkt a RODO i art. 9 ust 2 pkt b RODO),

 • prawo do bycia zapomnianym ( jeśli przepis prawa na to pozwala),

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadku pytań, uwag lub skarg związanych z ochroną danych lub gdyby chcieli Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych prosimy o kontakt z naszą firmą pod adresem e-mail: biuro@komeswater.pl  

Zmiany Polityki Prywatności

 • zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz zasadach ochrony danych osobowych

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest KOMES Sp. z o.o., KOMES WATER Sp. z o.o. i KOMES Piotr Harnatkiewicz z siedzibą przy ul. Na Grobli 34, 50-421 Wrocław.

 • Przetwarzanie danych osobowych jest związane z korzystaniem przez Państwa z naszej witryny internetowej oraz podczas współpracy biznesowej z naszą firmą. Poniżej przedstawiamy kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel oraz podstawę prawną ich przechowywania:

 • podczas korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej możemy przetwarzać Państwa następujące dane osobowe: dane osobowe aktywnie i dobrowolnie przekazywane przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. podczas kontaktowania się z nami w sprawie zapytań, rejestracji na szkolenia, zgłoszeń problemów), w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres firmy, NIP firmy)

 • podczas współpracy biznesowej z naszą firmą możemy przetwarzać następujące kategorie danych: dane kontaktowe: jak imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail; a także dodatkowe niezbędne informacje, które muszą być przetwarzane w ramach współpracy z firmą KOMES Sp. z o.o., KOMES WATER Sp. z o.o. i KOMES Piotr Harnatkiewicz przy realizacji projektów lub umów albo dostarczone przez Państwa dobrowolnie, jak dane osobowe dotyczące złożonych zamówień, dokonanych płatności, i kluczowych etapów projektu,

 • na naszej stronie internetowej używamy plików cookies.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celu wykonywania usług w ramach oferty naszej firmy,

 • w celu komunikowania się z Państwem w sprawie usług i produktów oferowanych przez KOMES Sp. z o.o., KOMES WATER Sp. z o.o. i KOMES Piotr Harnatkiewicz, np. poprzez odpowiadanie na zapytania lub zgłoszenia albo dostarczanie Państwu technicznych informacji o produktach i usługach,

 • w celu planowania i realizacji współpracy (stosunków umownych) z Państwem np. poprzez realizację transakcji i zamówień na produkty lub usługi, przetwarzanie płatności, wykonywanie czynności księgowych, audytowych, rozliczeniowych i windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, pomoc w organizowaniu napraw i zapewnianie usług wsparcia,

 • w celu przesyłania wiadomości e-mail, obsługi i przeprowadzania kampanii marketingowych (wysyłka broszur informacyjnych) - tylko w przypadku, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę,

 • w celu utrzymywania i ochrony bezpieczeństwa naszych produktów, usług i witryny internetowej, zapobiegania i wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych, ustanowienia, utrzymania lub obrony roszczenia prawnego,

 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia powyższych celów. O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest spełnienie następujących przesłanek:

 • udzielenie przez Państwa wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);

 • przetwarzanie jest również niezbędne do skutecznej realizacji współpracy lub zarządzania naszą współpracą biznesową z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

 • Przekazujemy Państwa dane osobowe zewnętrznym podmiotom lub dostawcom usług w takim zakresie, jakim jest to konieczne do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda:

 • dostawcom usług w zakresie hostingu lub/i utrzymania systemów informatycznych, którzy działają wyłącznie na polecenie naszej firmy i są zobowiązani umownie do działania w sposób zgodny z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych,

 • innym dostawcom usług, dostawcą narzędzi i rozwiązań oprogramowania, którzy wspierają nas w świadczeniu naszych usług i operowaniu na naszych zamówieniach (w tym dostawcom narzędzi marketingowych, firmom marketingowym, dostawcom usług komunikacyjnych i centrom telefonicznym),

 • stronom trzecim, które pomagają nam wywiązać się z naszych zobowiązań wobec Państwa (np. dostawcom usług kurierskich dostarczającym zamówienia złożone w naszej firmie, bankom zajmującym się przetwarzaniem płatności),

 • zgodnie z wymogami prawnymi także sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub przedstawicielom prawnym, firmom ubezpieczeniowym, w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Okres przechowywania danych

 • O ile przy uzyskiwaniu danych osobowych od Państwa nie wskazano inaczej, usuwamy dane osobowe, jeśli przechowywanie tych danych nie jest już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub przetworzone oraz jeśli żaden ustawowy obowiązek przechowywania danych na mocy obowiązującego prawa (jak prawo podatkowe lub handlowe) nie wymaga od nas dalszego przechowywania danych osobowych.

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych może Państwu przysługiwać – pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań prawnych – prawo do:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,

 • prawo sprostowania swoich danych (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne),

 • usunięcia (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez KOMES Sp. z o.o., KOMES WATER Sp. z o.o. i KOMES Piotr Harnatkiewicz),

 • ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane są nieprawidłowe możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych),

 • prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (tych danych których KOMES Sp. z o.o., KOMES WATER Sp. z o.o. i KOMES Piotr Harnatkiewicz nie będzie potrzebowało w celu kontroli przez organy publiczne),

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody art. 6 ust 1 pkt a RODO i art. 9 ust 2 pkt b RODO),

 • prawo do bycia zapomnianym ( jeśli przepis prawa na to pozwala),

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 • W przypadku pytań, uwag lub skarg związanych z ochroną danych lub gdyby chcieli Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych prosimy o kontakt z naszą firmą pod adresem e-mail: biuro@komeswater.pl  

Zmiany Polityki Prywatności:

 • zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie KOMES Sp. z o.o., KOMES WATER Sp. z o.o. i KOMES Piotr Harnatkiewicz powiadomi Państwa, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

 • Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 • Data: 05.09.2018 r.z dacie ich wejścia w życie KOMES Sp. z o.o., KOMES WATER Sp. z o.o. i KOMES Piotr Harnatkiewicz powiadomi Państwa, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

 • Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 • Data: 05.09.2018 r.

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie, przedstawimy ofertę
napisz do nas lub zadzwoń +48 507 348 155